• Notulen ALV 2018-2019

  1. Opening om 20.00u door Rob Extercatte

   

  2. Mededelingen

          a. Afmeldingen: dames 1, 2, 3 en Brenda Wagenaar hebben zich afgemeld.

  3. Notulen ALV 2017-2018

  De notulen zijn goedgekeurd.

  4. Jaarverslag vereniging 2018-2019

  Rob heeft het stukje stabiliteit nog even aangestipt. Dat wil zeggen dat we hier aan gewerkt hebben met nieuwe bestuursleden en een geheel nieuwe technische commissie. Qua sponsoring was afgelopen seizoen een goed jaar. Verder waren er geen vragen.

  5. Financieel verslag 2018-2019

  Dit werd samengevoegd met de begroting van 2019-2020. Er werd gevraagd waar de grootste kostenpost ligt. Dit is de zaalhuur, de contributie van de NHV in combinatie met de afname van oud papier. Er is toestemming gevraagd om de contributie met €2,50 te verhogen en dit is akkoord bevonden. De vraag rees of dit de eerste van vele verhogingen zou zijn. Dit is niet het geval. De contributie is al jaren gelijk gebleven en dus niet verhoogd.

  6. Verslag kascommissie

  Brenda Wagenaar en Mariska Kinds zaten in de kascommissie met Linda Boels als reserve. Brenda is niet gevraagd in verband met het plotseling overlijden van de zoon van vrienden van haar. Linda heeft haar plek ingenomen en verleent het bestuur decharge.

  7. Begroting 2019-2020

  Zie financieel verslag 2018-2019.

  8. Verkiezing kascommissie

  Ronald Deuring en Tim Riemeijer hebben zich aangeboden om volgend jaar de boekhouding te controleren.

  9. Bestuurssamenstelling

  Voorzitter                      Rob Extercatte                        

  Secretaris                      Lise ten Hove                          

  Penningmeester             Peter Tentij

  Lid                                Karin Santing

  Lid                                Frederieke Goudbeek

  Rob heeft de aanwezigen gevraagd of zij instemden met Peter als penningmeester. De aanwezigen stemden hiermee in. De nieuwe leden Martje Kruit en Ester Drenth werden voorgesteld en zijn toegetreden tot het bestuur.

  10. Rondvraag

  Ronald Deuring gaf aan dat de trainingen rommelig ogen en er veel ruis is vanaf de tribune. Ronald vroeg of de trainers een richtlijn hebben die ze volgen. De richtlijn wordt uitgezet door de technische commissie door middel van een jeugd beleidsplan. Ook vroeg Ronald op welke manier trainen in 2e exloermond kostendekkend is. Dit is aan het begin van dit seizoen geregeld en niet meegerekend in de begroting, dus niet helemaal kostendekkend.

  11. Sluiting

  Rob sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen.