• Notulen

     Notulen ALV HV Borger d.d. 29-10-18

  1. 1.     Opening om 20.30u

   

  1. 2.     Mededelingen
   1. Afmeldingen: de dames van dames 3 heeft, via de app, keurig vermeld of ze al dan niet konden. Verder geen afmeldingen ontvangen.
  2. 3.     Notulen ALV 2016-2017

  Zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. Na te lezen op de website.

  1. 4.     Jaarverslag vereniging 2017-2018

  Door aanwezigen gelezen en geen op- en/of aanmerkingen. Na te lezen op de website. Wel heeft Rob een korte uitleg gegeven over het stoppen van de trainer van dames 1, het stoppen van Henk, Andries en Miranda en stoppen tc en nieuwe tc voor in de plaats.

  1. 5.     Financieel verslag 2017-2018

  Een overzicht van de balans werd uitgedeeld en besproken. Er is sprake van een negatieve balans wat door drie zaken kwam. Ten eerste kwam het doordat er minder vaak oud papier werd gehaald en daarmee ook verminderde hoeveelheid. Ten tweede kwam het doordat meer kinderen mee zijn geweest op kamp, waardoor er meer betaald moest worden. Ten derde kwam het doordat de website aan sportlink is gelinkt waarvoor dit seizoen moest worden betaald.

  1. 6.     Verslag kascommissie

  Marije den Boer en Brenda Wagenaar hebben de zaken gecontroleerd en Brenda stelt voor om decharge te verlenen. Iedereen stemt hiermee in.

  1. 7.     Begroting 2018-2019

  De begroting voor het seizoen 2018-2019 blijft vrijwel gelijk aan die van 2017-2018. De zaalhuur is hoger en we hebben meer teams. Doordat we meer leden hebben zullen de kosten voor activiteiten wat hoger uitvallen.

  1. 8.     Verkiezing kascommissie

  Marije den Boer is aftredend, Mariska Kinds neemt haar plek in en dus wordt er een nieuwe reserve gezocht. Linda Boels meldt zich hiervoor aan. Marije, bedankt voor je inzet!

  1. 9.     Bestuurssamenstelling

  Voorzitter                      Rob Extercatte                         a.i.

  Secretaris                      Lise ten Hove                           a.i./aftredend en herkiesbaar

  Wedstrijdsecretaris        Yvonne Reinders                      aftredend en niet herkiesbaar

  Penningmeester             Agnes Gerrits

  Lid                                Peter Tentij

  Lid                                Karin Santing

  Lid                                Frederieke Goudbeek

  Rob heeft de aanwezigen gevraagd of zij instemden met Rob als voorzitter en Lise als secretaris. De aanwezigen stemden hiermee in. Verder vertelde Rob dat Yvonne in het seizoen 2018-2019 haar taak als wedstrijdsecretaris blijft uitoefenen, maar niet meer deelneemt aan het bestuur. Na dit seizoen zal Yvonne haar taak neerleggen en zijn wij daarom op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. De nieuwe leden Peter, Karin en Frederieke werden voorgesteld en zijn toegetreden tot het bestuur.

  1. 10.  Rondvraag:

  Dhr en mevrouw Kuiper hadden een vraag; hoe wordt er omgegaan met meiden van dames 2 wanneer zij met dames 1 meedoen? Soms is dat lastig met vervoer als zij twee wedstrijden op 1 dag moeten spelen. De coaches van dames 2 hadden het idee dat de meiden van dames 2 bij wedstrijden van dames 1 konden gaan kijken als team. Door sommigen van het team werd dit als moeten ervaren. Een van de coaches haakte hier op in door te zeggen dat het niet als moeten was bedoelt.

  1. 11.  Sluiting

  Rob sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen.